Obavještenje mještanima Rova, Vučica i Međice

Na osnovu rezultata izvještaja o ispitivanju utvrđeno je da uzeti uzorak vode na mjernom mjestu seoskog vodovoda Rova, Vučica i Međice nijesu odgovarali uslovima propisanim Pravilnikom o parametrima, provjeri, usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu (Sl.list CG broj 64/18) zbog mikrobiološke neispravnosti.

Preporučujemo mještanima koji koriste vodu sa ovog područja da je prije upotrebe prokuvavaju.

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

Obavještavamo sve svoje potrošače da je voda u danilovgradskom vodovodnom sistemu ispravna i bezbjedna za piće. Svi parametri su u okviru vrijednosti koje su utvrđene Pra

Obavještenje o blagom zamućenju vode

Na osnovu kontrole vrijednosti mutnoće, utvrđeno je da vrijednosti mutnoće u danilovgradskom vodovodnom sistemu blago prelaze dozvoljene. Iz istog slijedi da potrošači vodu prije upotreb

Voda bezbjedna za piće

Voda iz danilovgradskog vodovoda je ispravna i bezbjedna za piće. Mutnoće su se povukle i svi parametri su u okviru vrijednosti koje su utvrđene Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogl

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad