OSNOVNI PODACI

Puni naziv preduzeća je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad. Skraćena oznaka naziva Društva je DOO „ViK“ Danilovgrad. Poreski identifikacioni broj PIB: 02877864. Novo Društvo je osnovano 27.12.2013. godine Odlukom o osnivanju br. 03-031-461/1 (Sl. list CG br. 02/14) – opštinski propisi. Nastalo je transformacijom Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Danilovgrad u skladu sa Odlukom o osnivanju, Odlukom o imenovanju Odbora direktora Društva br: 03-030-210/1 od 15.10.2014. i Odlukom o davanju saglasnosti na Statut Društva br: 03-030-380/1 od 27.12.2014. godine.



Osnovne djelatnosti Društva su:

• Javno vodosnabdijevanje
• Upravljanje otpadnim vodama
• Upravljanje atmosferskim vodama
Djelatnosti iz prethodnog stava su djelatnosti od javnog interesa.

Društvo može obavljati i dopunske djelatnosti:

• Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
• Održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

Izvori finansiranja za usluge od javnog interesa su:

• Cijena komunalne usluge odnosno komunalnog proizvoda
• Budžet lokalne samouprave
• Drugi izvori u skladu sa zakonom
Tijela za donošenje odluka su Odbor direktora i Izvršni direktor.

OSNOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA SU:

Javno
vodosnadbijevanje

Upravljanje
otpadnim vodama

Upravljanje
atmosferskim vodama

DOPUNSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA SU:

izgradnja vodovodne
kanalizacione mreže

održavanje vodovodne
i kanalizacione mreže

Djelatnosti koje će Društvo obavljati definisane su:

• Zakonom o vodama (Sl. list br. 27/07; Sl. list br. 32/11 o izmjenama i dopunama);
• Zakonom o komunalnim djelatnostima (Sl. list RCG br.12/95 i Sl. List RCG 55/16);
• Odlukom o osnivanju DOO ,,Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad (Sl. list CG 2/14);
• Odlukom o vodosnabdijevanju na području opštine Danilovgrad (Sl. listCG 2/07);
• Odlukom o javnoj kanalizaciji na području opštine Danilovgrad (Sl. list CG 2/07);
Društvo trenutno zapošljava 73 radnika, od kojih su svi zapošljeni na neodređeno vrijeme.

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad