Saopštenje za javnost povodom cijena komunalnih usluga za 2024.godinu

Povodom informacije o reakciji građana na januarske račune za usluge d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, želimo ukazati i dodatno pojasniti razloge koji su uslovili povećanje računa kod nekih potrošača.

Naime, kako je javnosti već poznato cijene komunalnih usluga po Zakonu o komunalnim djelatnostima utvrđuju se u postupku u kojem početni predlog cijena daje organ vršioca komunalne djelatnosti, ali konačnu cijenu utvrđuje Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) na osnovu za to utvrđene Metodologije i njome definisanih parametara.  Drugim riječima VIK Danilovgrad, niti bilo koji drugi vršilac komunalne djelatnosti ne može uticati na cijenu bilo koje usluge jer na nju utiču brojni drugu faktori.

Po Zakonu na cijenu utiču: troškovi angažovanja potrebne radne snage, utrošene energije (energenata),  troškovi tekućeg održavanja, troškovi investicionog održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme, troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme, nabavka potrošnog materijala i drugi opravdani troškovi nastali u pružanju usluge.  Tokom godine Regulatorna agencije prikuplja dokaze o navedenim troškovim čime stvara preduslove za donošenje odluke o davanju saglasnosti na cijenu prilikom njenog definisanja.

U javnosti se najviše problematizuje cijena usluga prihvatanja i odvođenja otpadnih voda. Ovdje moramo naglasiti da  kanalizaciona mreža u našoj opštini, iako nije velika, iziskuje brojne troškove za održavanje zbog starosti, odnosno dotrajalosti. Cilj nam je, naravno, i njena rekonstrukcija i unapređenje koje je neophodno, dok broj korisnika i prihod po tom osnovu ne daje mogućnost pokrića troškova ni elementarnog održavanja. Često se zaboravljaju brojne intervencije VIK-a Danilovgrad na kanalizacionoj infrastrukturi korisnika koji nisu priključeni na javnu kanalizaciju za koje je pored ljudstva potrebno obezbijediti i mehanizaciju koju preduzeće ne posjeduje čime se stvaraju značajni troškovi angažovanja trećih lica za rješavanje ovih problema.

Takođe, moramo imati na umu i dugoročne ciljeve Države i Regulatora koji svojim intervencijama reguliše cijene usluga i uvodi standarde koji moraju biti isti za sve. Tako je npr. Regulator i Zakonom i Metodologijom odredio cilj – izjednačavanje cijena regulisanih komunalnih usluga po kome će u narednih 5 godina cijena proizvoda po jednici mjere biti ista za pravna I fizička lica. Ovo je samo jedna od strategija i politika koju su lokalna preduzeća dužna da poštuju jer su definisana zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju njihovo poslovanje.       

Do primjetnog povećanja cijena na januarskim računima došlo je kod potrošača u gradskom jezgru iz razloga što su oni priključeni na glavnu kanalizacionu mreži zato što je do zanačajnog povećanja cjene od skoro 0, 50 centi došlo samo kod usluge odvođenja otpadnih voda. Dakle, do povećanja januarskih računa došlo je kod 406 potrošača koji su priključeni na gradsku kanalizaciju, dok kod preostalih 8.541 nema zančajnijih promjena na računima. Evidentno mali broj potrošača ove vrste usluga i sam ukayuje na to da bi veći interes VIK -a Danilovgrad bilo povećanje neke druge vrste usluge, ali propisi Regulatora ove godine uslovili su povećanje cijene prihvatanja i odvođenja otpadnih voda i mi kao davalac usluga dužni smo da takve cijene primijenimo.

ZABRANA NENAMJENSKE POTROŠNJE VODE NA TERITORIJI OPŠTINE DANILOVGRAD

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad obavještava potrošače da je Odbor direktora na osnovu člana 88 i 101 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području op&scar

12.jul DAN VODOVODA DANILOVGRAD

Vodovod Daniovgrad je, poslije cetinjskog vodovoda, najstariji vodovodni sistem u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1897. godine voda iz prve danilovgradske česme potekla je sa slatinsk

Obavještenje o prekidu vodosnabdijevanja sa vodoizvorišta Mareza zbog izvođenja radova

DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad obavještava potrošače koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta “Mareza” iz naselja: Novo Selo, Bandići, Klikovače

DOO VIK DANILOVGRAD NA MAPI

Ul. Jefta - Čaja Šćepanovića b.b. Danilovgrad